FORGOT YOUR DETAILS?

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) www.fashiongate.sk

Dokumenty na stiahnutie : Formulár na odstúpenie od zmluvy | Reklamačný protokol

1. Všeobecné ustanovenia

a) Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajícím. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom konečnom znení, tvorí obsah kúpnej zmluvy(o dodávke tovaru), resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

b) Ak nie je medzi účastníkmi dohodnutá forma kúpnej zmluvy v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka(objednávky doručené prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvom zaregistrovaní zákazníka v internetovom obchode.

c) Prevádzkovateľom internetovej stránky, predávajúcim e-shopu je e-Trading, s.r.o., Jelšová 26, 949 01 Nitra
IČO: 43916309, DIČ: 2022614913, IČ DPH: SK2022614913

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar).
Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať tovar:
- nepoškodený v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
- vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platných na území SR
- vybavený slovenským návodom na obsluhu, záručným listom a zoznamom pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru potrebné

3. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný vo výdajnom sklade predložiť doklad o úplnom uhradení ceny tovaru. Pri odbere tovaru inou osobou ako je kupujúci je odoberajúca osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystavením na jeho meno a platným občianskym preukazom poverenej osoby.

4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí vo formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom cenovo náročnejšom prípade vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.
b) Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu(množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky, či písomne. Odmietnutie predávajúceho objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.
c) Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
d) Trvalí zákazníci, s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva, využívajú výhody dojednané pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúkaných predávajúcim po uzatvorení zmluvy na jeho internetovej stránke.

5. Cena a platenie

Ponúkané ceny uvedené na sú platné v dobe objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti. V prípade nedodržania platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok z predĺženia z hodnoty včas nezaplatenej čiastky vo výške 0,1 % za každý deň predĺženia. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy.

Zákon 222/2004 Z. z. daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy, dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatením tovaru a to dňom, ktorý nastane skôr, pokiaľ tento zákon nestanoví inak.
„Deň dodania tovaru" podľa obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Ak nie je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať tovar na určitom mieste, uskutočňuje sa dodávka tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho, , ak zmluva stanoví odoslanie tovaru predávajúcim.

V prípade zľavových kupónov sa ich zľava netýka všetkých akciových produktov, ktoré sú zľavnené iným spôsobom. Kupóny platia len pre tovar s bežnou cenou a priradených do kupónu.

Zľavové kupóny sa nesčítavajú a ani nedajú uplatniť súčasne.

6. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre rýchle vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci tovar vyexpedovať alebo odovzdať dopravcovi do 5 pracovných dní. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak oneskorenie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.
Väčšina tovaru je v prevažnej miere stále na sklade. Niektorí výrobcovia ale neoznámia včas výpadok výroby či oneskorenie dodávky. Ak sa jedná o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 5 dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenie včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohody alebo dodatočné dohodnutie dodacej lehoty. Ak predávajúci nebude schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi (predať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu finančné prostriedky vynaložené odberateľom k aktuálnej objednávke - kúpnej zmluve na jeho účet.

7. Dopravné podmienky, poštovné

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

Slovenská pošta 2.trieda 3.40 € vrátane dobierky
Slovenská pošta 1.trieda 3.80 € vrátane dobierky

Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny: Dobierka / Slovenská pošta

Dodacia lehota je do 3 dní od odovzdania zásielky prepravcovi. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade, akýchkoľvek nezrovnalostí ihneď oznámiť prepravcovi. Faktúra a daňový doklad sú priložené v označenom balíku.

8. Záruka, servis

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytne záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodaný so zárukou minimálne 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru závady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závad a návrh na riešenie reklamácie. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 10 dní od jej obdržania. V prípade vrátenia nepoškodeného tovaru do 14dní od jeho prevzatia v pôvodnom obale tak aby mohol byť znovu predajný bude vrátená čiastka vráteného tovaru priamo na účet kupujúceho ponížená o účtované náklady na balné a poštovné. Záruka nebude uznaná v prípade reklamácie tovaru, kde pri riešení reklamácie sa zistí jeho používanie vo vode, pretože sa jedná o bižutériu kde sa neoporúča priamy styk s vodou.

9. Právo vrátiť nepoškodený tovar bez udania dôvodu

a) Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
b) Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
c) Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
d) Tovar vrátený k prevádzkovateľovi formou dobierky nebude prevzatý. Je potrebné zasielať tovar na výmenu, reklamáciu alebo v rámci odstúpenia od zmluvy formou doporučeného listu bez dobierky.

10. Ochrana osobných údajov

Všetky údaje požadované pri registrácii slúžia len k zabezpečeniu realizácie objednávky kupujúceho (spracovania objednávky, dodania tovaru) ako aj pre potreby neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, stornovanie objednávky, vrátenie objednaného tovaru). Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia uzavretej kúpnej zmluvy a za účelom ponúkania služieb a tovarov predávajúceho. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas písomne kedykoľvek odvolať.

Kupujúci svoj súhlas môže kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme, zmažeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať.

Viac informácií o tom ako chránime Vaše súkromie sa dočítate v samostatnom dokumente tu : Ochrana osobných údajov.

11. Kontakt

e-Trading, s.r.o., Jelšová 26, 949 01 Nitra, info@fashiongate.sk

12. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@fashiongate.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia,  www.soi.sk alebo iná osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

13. Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Pri trvalom zmluvnom vzťahu (ak je uzatvorená rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Odoslaním objednávky po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je platné ihneď, jeho doručením predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru(vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Platné od 1.5.2017

TOP